Duden - Das Stilwörterbuch
waagrecht
waagerecht, (auch:) waagrecht:eine waag[e]rechte Linie, Fläche; ein waag[e]rechter Balken; das Brett liegt [genau] waagerecht; ein Seil waagerecht spannen.
Sie können einen Link zu dem Wort setzen

Ansicht: waagrecht