Duden - Das Bedeutungswörterbuch
waagrecht
waa|ge|recht ['va:gərɛçt], waag|recht ['va:krɛçt] :im rechten Winkel zu einer senkrechten Fläche oder Linie verlaufend /Ggs. senkrecht/: eine waag[e]rechte Fläche; etwas waag[e]recht legen; der Herd muss genau waag[e]recht stehen.
Syn. : "flach", "horizontal".
Sie können einen Link zu dem Wort setzen

Ansicht: waagrecht